Tulajdonos / Owner:  Miia Tapio (Finnország / Finland)